Spiral Curriculum

– الگوی درسی مارپیچی در Cmaths، یک روش آموزشی نوین است که دانش‌آموز در هر بار بررسی یا مواجهه با محتوای آموزشی، اطلاعات بیشتری در مورد آن می‌آموزد.

 – به عبارت دیگر هر بار که دانش‌آموز با موضوعی مواجه می‌شود، دانش خود را در خصوص آن موضوع گسترش داده یا سطح مهارت خود را بهبود می‌بخشد و آن محتوا را بصورت تدریجی بیشتر و عميق‌تر می‌آموزد.

 – برنامه درسی مارپیچی با مفاهیم بسیار ساده‌ای شروع می‌شود که با پیشرفت دانش‌آموز، مفاهیم یادگیری، پیچیده‌تر می شود.

بر اساس این رویکرد یادگیرنده به طور مداوم با مفاهیم مشخص در طول محتوا یا دورۀ آموزشی مواجه می شود. با مرور یک مفهوم در طول دوره، عمق و ابعاد محتوای آموزشی گسترش می‌یابد.

 زمانی که فراگیر به قسمت پیچیده‌تر یک موضوع می‌رسد، قادر به تحلیل و بازنمایی‌های متعددی از آنچه قبلا تحلیل کرده، خواهد بود.

نظریۀ رشد شناختی «جروم برونر» که مبنای نظریه برنامه درسی مارپیچی است، تغییرات در رشد را به ساخت‌های شناختی پیوند نمی‌دهد؛ بلکه، نظریۀ برونر راه‌های مختلفی را که کودکان دانش را بازنمایی می‌کنند، برجسته می‌کند.

این نظریه کاربردهایی شگفت انگیزی برای تدریس و یادگیری بخصوص در سیمس دارد.

در برنامه درسی مارپیچی فراگیر دانش را به سه شکل بازنمایی می‌کنند که در یک توالی رشدی ظاهر می‌شوند: بازنمایی حرکتی، بازنمایی تصویری و بازنمایی نمادی.

این شیوه‌ها، ساخت‌های شناختی نیستند، بلکه شامل شکل‌های مختلف پردازش اطلاعات‌ یعنی ‌کارکردها هستند.