توسعه مفاهیم عینی، مصور، انتزاعی و توسعه مهارت از طریق فعالیت‌های عملی