چشم‌انداز :

توانمندسازی مخاطبان از طریق تفکر خلاق و حل مسئله، همراه با افزایش اعتماد به نفس و استقلال که نه تنها در مسیر موفقیت درسی، بلکه در زندگی روزمره آنها نیز تأثیر گذار باشد.

ماموریت :

از طریق برنامه نوآورانه ما، برای کودکان فرایندهای حل مسئله تحریک شده، اجازه داده می شود، مستقل یاد بگیرند تا اشتیاق به ریاضیات برای زندگی موفق‌تر ایجاد شود.