«چگونه یادگرفتن»، «چگونه، درست انديشيدن»، «چگونه آموختن»، «چگونه بكاربستن»
را چگونه به فرزندانمان بياموزيم؟!؟
اگر ما بتوانيم روش آموختن را به فرزندانمان ياد بدهيم، بي‌شك «خودِ آنان مستقل» خواهند آموخت.
یادگیری مستقل یا یادگیری خودتنظیمی یکی از مهمترین عوامل موفقیت تحصیلی دانش آموزان در سال‌های اخیر در دنیا محسوب می‌شود.
دانش‌آموز در جريان این نوع يادگيري به طور فعال و مستقل، فرآیند یادگیری را با اتکای به خود، تنظيم، توسعه و هدايت می‌کند و مهارت‌ها، شایستگی‌ها و قابلیت‌های خود را ارتقاء می‌دهد.
یادگیری مستقل یکی از اصول مهم، در تمام موقعیت‌های زندگی است. زمانی که فرزند ما بتواند بدون اتکا به ما یاد بگیرد، به خوبی می‌تواند در سایر مسائل زندگی نیز مستقل عمل کرده و به حل مشکلات خود بپردازد.
بر اساس بررسی های علمی، یادگیری خود تنظیمی یا یادگیری مستقل یکی از مهمترین عوامل موفقیت تحصیلی دانش آموزان در سال‌های اخیر است.
سیمس کاملاً مبتنی بر این نوع یادگیری است.