این جلسه با حضور بیش از 30 نماینده استان در شهر تهران با حضور اعضای هئیت مدیره در تاریخ 1402/12/17 در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.